ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ЗАЕТОСТТА В РЕГИОНА НА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ГЮРГЕВО - РУСЕ"

Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по силата на Програма Интеррег V-A Румъния-България

MOBGIRU

Референтен номер на проекта: 16.4.2.036

Стойност на европейско съфинансиране ЕФРР: 539 696.56 евро

Бенефициенти:
Водеща организация: Национално дъщерно дружество "Румънски червен кръст" - Гюргево
Бенефициент 1: Русенски университет „Ангел Кънчев
Бенефициент 2: Българска Академия на Науките
Дейности:
Дейностите са насочени към разработване и прилагане на иновативни методи за насърчаване на заетостта сред хората, търсещи работа.
Предложени дейности по проекта:
Разработване на структура, предназначена да насърчава активни мерки за заетост;
Предоставяне на информация, консултиране и съдействие за професионална и географска мобилност;
Осигуряване на подкрепа на безработните за намиране на работа чрез обучение и помощ за започване на независими дейности;
Осигуряване на персонализирано консултиране;
Осигуряване на обучение по професии, изисквани на пазара на труда;
Предоставяне на актуална информация за пазара на труда
В настоящия уебсайт Вие ще имате възможност за достъп до информация за: налични свободни работни места в рамките на региона Гюргево-Русе; големи работодатели, които се нуждаят от много на брой и с различни квалификации работници и служители; полезни връзки, даващи възможност за търсене на работа и извън региона и много други улеснения, които да Ви дадат възможност ързо, ясно и точно да се ориентирате на трудовия пазар.
Ще получите достъп до широка информационна мрежа и възможност по най-добрия начин да представите Вашия опит, умения и знания в стандартицирани форми, които ще станат достояние на работодателите в региона, страната и целия Европейски съюз.