Полезни връзки

Република България

 СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 I. Второстепенни разпоредители с бюджет

Агенция по заетостта

Агенция за социално подпомагане

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за хората с увреждания

Фонд "Социална закрила"

Фонд "Условия на труд"

Национален институт за помирение и арбитраж

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Българо-германски центрове за професионално обучение

 
          

 II. Други         

Изпълнителна агенция по програма ФАР

Проект "Красива България"

Национална фокусна точка Безопасност и здраве при работа

Информационен бюлетин по труда

  

 

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент

Парламент

Министерски съвет

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на енергетиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономиката

Министерство на културата

Министерство на младежта и спорта

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на туризма

Министерство на финансите

 Държавна агенция на българите в чужбина

Държавна агенция за бежанците

Българска народна банка

Национална агенция за приходите

Национален осигурителен институт

Национален статистически институт

Сметна палата

Националносдружение на общините в Република България